Träningsvärdar 2019

Datum ………Träningsvärdar
2020-03-14 Paul Persson/
Magnus Liljegren
2020-03-21 Henrik Karlsson/
Joel Karlsson
2020-03-28 Markus Johansson/
Roger Skoog
2020-04-04 Tim Petersson/
Oliver Petersson
2020-04-11 Magnus Robertsson/
Uffe Åström
2020-04-18 Oliver Andersson/
Samuel Borg
2020-04-25 Joel Karlsson/
Henrik Karlsson
2020-05-02 Roger Skoog/
Markus Johansson
2020-05-09 Kalle Tivås/
Peter Arnfelt
2020-05-16 Smålands Cupen Växjö
2020-05-23 Erik Engdahl/
Billy Averskog
2020-05-30 Jonas Dejeby/
John Forsman

Race mc-sport.se

SVEMO

Nej, ett fel är trasigt 🙁

Totalt KM 2019

Licens krävs för att köra i Tunatorp

=> klicka här för mer information om hur du köper din licens.

Vanliga frågor angående förändringen av licens-, och försäkringssystemet

Bakgrund
Hela förbundets gemensamma licens-, och tävlingssystem inklusive klubbmedlemskap bygger på att alla inblandade vill vara en del av Svemos hela verksamhet. Vi är alla en del av verksamheten, det är vi alla tillsammans som utgör Svemo och det är vi alla som tillsammans måste ta ansvar för vår verksamhet.

Den som inte vill vara en del av Svemo berörs inte av detta men kan heller inte räkna med att använda någon del systemen som vi tillsammans har skapat. På samma sätt kan inte Svemo ta ansvar för verksamhet som bedrivs av andra organisationer eller enskilda som inte vill vara med i vår gemenskap.

Fråga:

– Måste alla som kör på banorna ha en Svemo-licens eller kan man använda sin privata försäkring eller andra licenser

Svar:

– Ja, alla måste ha en Svemo-licens för att allt inom vårt gemensamma försäkringssystem ska hänga ihop. En eventuellt privat försäkring räcker inte. ProvaPå-licens, Arrangemangslicens, Klubblicens eller mer avancerad licens ska användas.

– Det viktiga för oss är att man vid eventuell olycka kan säkerställa att den skadade hade licens (och därmed var försäkrad), samt var och när skadan inträffade.

– Det fungerar inte att använda sin privata försäkring istället för en Svemo-licens.

– Det fungerar inte heller att använda licens utfärdad av något annat förbund eller organisation som inte är anslutet till FIM.

Fråga:

– Vad händer om någon kör på banan utan licens och skadar sig eller någon annan?

Svar:

– Den som kör utan licens kan vara helt oförsäkrad och bryter samtidigt mot våra regler. Kör han/hon på någon annan förare (med Svemo-licens), funktionär eller publik så gäller den påkördes licens/försäkring.

– Om klubben tillåter förare att köra på banan utan licens och en olycka inträffar med en annan olicensierad förare så har vi ett osäkert läge vad gäller vem som ska räknas som ”ansvarig” för det inträffade, särskilt om en eller båda helt saknar försäkring.

– Är det inom klubbens ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet så bör alla klubbar informera tydligt om att den som ger sig ut på banan ska ha en Svemo-licens.

– Om enskilda förare ger sig ut på banan och kör på tider då klubben inte har öppet för verksamhet så gäller inga av Svemos försäkringsskydd.

Fråga:

– När en klubb bedriver en träningsverksamhet utses ofta en träningsansvarig som öppnar och stänger grinden etc. Är det denna persons ansvar att kontrollera att alla har en Svemo-licens och därmed gällande försäkring?

Svar:

– Klubbarna får själva avgöra hur det vill hantera frågan. Klubben kan sin egen verksamhet bäst. Det ligger säkert även i klubbens eget intresse att ha kontakt med dom som vistas på banan för att informera om säkerhetsregler och inbjuda till medlemskap i klubben. Vi kan inte ha centralt fastställda regler för hur det ska hanteras då verkligheten ser så olika ut i alla klubbar och de olika grenarna.

Fråga:

– Om en träningsansvarig missar att kontrollera att någon har licens och den föraren skadar sig på banan, blir då den träningsansvarige personligt ansvarig för skadeersättning?

Svar:

– Om klubben är tydlig i sin information till förarna som vistas på banan vilka regler som gäller, så att förarna på banan inte kan undgå att ta del av informationen så kan inte en enskild träningsansvarig göras personligt ansvarig.

– Ansvaret vilar naturligtvis i första hand på föraren, men han/hon ska inte kunna hävda att: ”- Jag visste inte!”

– Målbilden är naturligtvis att en egen licens är lika viktig som en egen hjälm.

Fråga:

– Kan klubben själv besluta att alla som kör på klubbens banan ska ha en licens utfärdad av Svemo?

Svar:

– Ja. Det är klubben som beslutar vilka regler som gäller på klubbens bana eller för klubbens medlemmar. Det liksom andra beslut om vilka förhållningsregler som gäller i klubben eller på anläggning, såsom säkerhet, medlemskap, träningsavgifter, arbetsdagar med mera. Klubben är suverän att besluta om sina egna regler så länge dessa inte bryter mot Klubbens egna-, Svemos-, eller RF:s stadgar eller mot Svensk lag.

Fråga:

– Kan en klubb friskriva sig från ansvar vid olycka som sker på anläggningen genom att t.ex. sätta upp en skylt om att alla kör på egen risk?

Svar:

– Nej. Tidigare händelser och rättsfall visar att det inte fungerar på det viset. ”Egen risk” är inte ett juridiskt hållbart uttryck. Men rättsläget är osäkert.

– Dessutom bryter både förare och klubb mot de gemensamma stadgarna och reglerna, vilket i sig inte är tillåtet.

Fråga:

– Kan klubben bedriva sin ProvaPåverksamhet genom att använda Arrangemangslicensen?

Svar:

– Nej. Arrangemangslicensen är konstruerad för att kunna hantera arrangemang som faller utanför det nuvarande licens-/verksamhetssystemet eller andra typer av ”specialarrangemang”. För klubbens ProvaPå-verksamhet finns en ProvaPå-licens som gäller det datum den utfärdats.

Fråga:

– Kan en förare som tar Klubblicens i vår klubb träna på alla klubbens banor?

Svar:

– Ja, undantaget är Roadracing och Dragracing. Han/hon kan dessutom träna på samtliga andra banor så länge det sker i en Svemoansluten klubb och i ordnad form, dvs. på tid och plats klubben angett att träning kan bedrivas.

Fråga:

– Hur ska föraren skaffa Klubblicens?

Svar:

– Föraren går med som medlem i en klubb. Klubben lägger in föraren som medlem i klubbens register i IdrottOnline, därefter kan föraren köpa en Klubblicens genom Svemo TA, på samma sätt som alla andra personliga licenser. Medlemskap i en klubb är en förutsättning för att kunna köpa Klubblicens.

Fråga:

– En förare med klubblicens kan bara delta i klubbtävling för den klubb och gren som är angiven på licensen, varför kan han/hon inte tävla på annat ställe?

Svar:

– Klubblicensen är i grunden en träningslicens. Kostnaden för klubblicens har satts mycket lågt för att det inte ska vara ett ekonomiskt hinder för en förare att skaffa en enkel form av träningslicens. För att underlätta för klubbar och förare att ordna enkla klubbtävlingar öppna för många av klubbens medlemmar ska Klubblicensen dessutom gälla för klubbtävling i den aktuella grenen och klubben. Skulle Klubblicensen öppnas även för andra grenar än den på licensen angivna eller för klubbtävlingar även i andra klubbar så ökar den ekonomiska risken avsevärt och det finns redan andra licenser som kan användas.

Fråga:

– ProvaPå-licensen har ett påtryckt pris, 150: – måste klubben ta det priset?

Svar:

– Nej. Priset är påtryckt för att ett stort antal klubbar vill ha det så.

– Det är upp till klubben att besluta om man vill ta ett lägre pris eller ge någon form av rabatt.

Fråga:

– Får utländska förare köra på banan med sin licens?

Svar:

– Ja, en utländsk förare med licens i motorcykelorganisation som är ansluten till FIM kan använda sin licens. Det krävs även en ”International Guest License”, som innehåller en tredjepartförsäkring, utfärdad på den bana föraren avser att köra (föraren måste utöver detta ha eget personligt olycksfallskydd).


Faktaruta om nya licenser

Nya licenser för förare

 • Prova På-licens: 150 kr/person/tillfälle (max 3 st tillfällen/år)
  • Gäller alla som inte har licens, är över 12 år och enbart vid Prova På-körning eller träningsarrangemang organiserad av klubben. Fungerar inte för tävling.

ProvaPå-licens kan köpas i form av ”kort/kvitto” i pappersform och ska innehålla uppgifter på den aktiva. De kan köpas på plats direkt från klubben, om klubben valt att erbjuda Prova På-licens, och gäller innevarande dygn.
ProvaPå-licensen har full försäkring.

 • Klubblicens. 500kr/år
  Gäller för:

  • Träningsverksamhet organiserad av en Svemo-ansluten klubb på en Svemo-godkänd bana i alla grenar utom Roadracing- och Dragracing.
  • Deltagande i klubbtävling endast i den klubb och gren som licensen är utskriven för. (Undantaget om tävlingsledaren godkänner andra licensgrenar enligt reglerna för klubbtävling i respektive NT/SR.)
  • Det är tillåtet för förare att köpa Klubblicens i flera klubbar om det är olika grenar. Tilläggspris 400 kr/år.
  • Klubblicensen går alltid att uppgradera till högre licens. Kostnaden är då mellanskillnaden mellan Klubblicens och den högre licensen.

Klubblicensen har full försäkring.

Ny licens för arrangörer

 • Arrangemangslicens
  • En Arrangemangslicens finns för arrangemang som faller helt utanför ramarna i de tävlings/tränings och licensregelverk som finns idag och där befintliga regel- och licenssystem inte kan användas på lämpligt sätt. Det kan röra sig om tillfälliga ”kick-off” arrangemang, habiliteringsverksamhet för barn eller tillfälliga övningar/tester/uppvisningar av olika slag.
  • Kontakta Svemo-kansli för villkor och pris.

Arrangemangslicensen kan erhållas genom att arrangören kontaktar Svemo kansli/Idrottsgruppen och tillsammans med Svemo tar fram alla förutsättningar. En grundregel är att alla som ska omfattas av Arrangemangslicensens försäkring måste finnas namngivna.
Arrangemangslicensen innehåller en full försäkring för förare, funktionärer och publik.

Priser för de olika licenserna samt vad som skiljer dem åt.

Enduro   Nationell
Gäller endast i Sverige
Internationell
För träning/tävling utomlands
    -11 år Guldhjälm   650:-
12-16 år Ungdom   950:- 1550:-
15-23 år Junior 1225:- 1825:-
24-65 år Senior 1525:- 2125:-
15-65 år Elit 2450:-
15- Bas-licens 1150:-
12- Klubblicens   550:-

 

Guldhjälm, (gäller endast i Sverige)
Guldhjälmslicens utfärdas för förare upp till 12 års ålder, efter genomgången utbildning för föraren och vårdnadshavaren. Förare med Guldhjälmslicens får endast träna och tävla inom inhägnat område, enligt Guldhjälmsregler och anvisningar för barnaktiviteter enligt E-reglementet kap 9. För förare med Guldhjälmslicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt E 2.1.6.

Ungdom, (nationell och internationell)
Ungdomslicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år och
t o m det år föraren fyller 16 år. Förare med ungdomslicens får endast träna och tävla inom inhägnat område, i maskinklass Enduro 0 och fr.o.m. det år som föraren fyller 13 år även i maskinklass Enduro 1. För förare med ungdomslicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt E 2.1.6.

Klubb, (gäller endast i Sverige och i den klubb förarens licens är utfärdad)
Licensen kan användas vid träning på flera klubbar och i flera grenar. Deltagande i klubbtävling i enduro tillåts endast i den klubb där förarens licens är utfärdad. Det går att uppgradera licensen till en högre nivå under säsongen.

Klubblicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år. Föraren som har giltig tävlingslicens utfärdad av Svemo får delta i klubbtävling. (Se speciella krav i SR Enduro 2015-2016).

Bas, (gäller endast i Sverige)
Baslicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 16 år och gäller endast för Träning, Klubbtävlingar/Klubbmästerskap och Enklare tävling.

Junior, (nationell och internationell)
Juniorlicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 15 år t o m det år föraren fyller 23 år. Förare kan under denna tid ansöka om uppklassning till Senior-licens. JSM-vinnare blir automatiskt uppklassad till senior nästkommande år. Förare med juniorlicens får endast träna och tävla fr.o.m. det år föraren fyller 15 år med mc i maskinklass Enduro 1, fr.o.m. det år föraren fyller 16 år med mc i maskinklass Enduro 2 och fr.o.m. det år föraren fyller 18 år med mc i maskinklass Enduro 3.
Vid all träning och tävling utanför inhägnat område krävs körkort och då gäller alltid de begränsningar som gäller för respektive körkortsbehörighet (se E 2.2)
Förare som är 15-16 år kan lösa juniorlicens som även gäller för ungdomsklass, men får inte tävla i både ungdoms- och juniorklass samma tävlingsdag.

Senior, (nationell och internationell)
Fr o m det år föraren fyller 24 år utfärdas alltid Seniorlicens.
Förare med Junior licens, som under kalenderåret nått stipulerat antal uppklassningspoäng, kan tidigare än det år föraren fyller 24 år ansöka om uppklassning till Senior.

Fr.o.m. det år föraren fyller 66 år, kan efter särskild ansökan och med läkarintyg motsvarande medicinsk status för godkännande av körkort, utfärdas Seniorlicens.

Elit, (nationell och internationell)
Förare, som innevarande säsong klarat någon av följande kriterier, tilldelas Elit-licens kommande år.
Slutplacering 1-10 i SM-klass, Slutplacering 1-5 i DSM-klass, Slutsegrare i JSM-klass, Slutplacering 1-15 i Swedish Enduro Cup, Slutplacering 1-10 i SM SuperEnduro, Totalplacering 1-15 i Novemberkåsan, Slutplacering 1-15 i EM-klass eller Slutplacering 1-15 i VM-klass.